Bases del XXXIV Premi de Narrativa Ribera d'Ebre


Els treballs han d'estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmit de publicació o presentats en altres premis pendents d'adjudicació.

Presentació: Els treballs es presentaran degudament enquadernats i s'ha de fer arribar 5 còpies, pels membres del jurat.

Extensió:De 75 a 150 fulls. Pàgines numerades. Els fulls estaran escrits a una sola cara a doble 

interlineat i amb lletra tipus New Roman, cos de 12 

Termini d'admissió: El 27 de maig de 2016. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 27 de maig de 2016 o anterior.

Dotació: 3.000 Euros


Veredicte i atorgament: El dimecres dia 24 d’agost de 2016, al Local del Cinema.
Plaça Ajuntament, 7
Vinebre

Altres condicions: L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició- no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. 
L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins del termini de 30 dies següents a la data del premi. L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.